لیست فرودگاه های کشور + کد یاتا و ایکائو

لیست فرودگاه های کشور + کد یاتا و ایکائو

98/06/25        site-admin       مجله ی گردشگری

متن اخبار:  فرودگاه یک IS فرودگاه با امکانات گسترده، بیشتر برای حمل و نقل هوایی تجاری. فرودگاه ها اغلب دارای امکاناتی برای ذخیره و نگهداری هواپیما و یک برج کنترل هستند .

فهرست فرودگاه‌های کشور به همراه کد یاتا و ایکائوشهر


ایکائو


یاتانوع

مسیر پرواز

آبادان

OIAA

ABD

فرودگاه بین‌المللی آبادان

مرز هوایی

 بلیط هواپیما آبادان به تهران 
بلیط هواپیما تهران به آبادان

جزیره ابوموسی


AEU

فرودگاه ابوموسی

داخلی

بلیط هواپیما ابوموسی به بندر عباس
بلیط هواپیما تهران به ابوموسی

کاشان


KKS

فرودگاه کاشان

داخلیآغاجاری


AKW

فرودگاه آغاجاری

داخلیاصفهان

OIFM

IFN

فرودگاه بین‌المللی اصفهان(فرودگاه شهید بهشتی اصفهان)

بین‌المللی

بلیط هواپیما اصفهان به تهران
بلیط هواپیما تهران به اصفهان

اهواز


AWZ

فرودگاه بین‌المللی اهواز

فرودگاه بین‌المللی

بلیط هواپیما اهواز به تهران
بلیط هواپیما تهران اهواز

اراک


AJK

فرودگاه اراک

مرز هواییاردبیل

OITL

ADU

فرودگاه اردبیل

مرز هوایی

بلیط هواپیما اردبیل به تهران
بلیط هواپیما تهران به اردبیل

ارومیه

OITR

OMH

فرودگاه ارومیه

مرز هوایی

بلیط هواپیما ارومیه به تهران
بلیط هواپیما تهران به ارومیه

ایلام

OICI

IIL

فرودگاه شهدای ایلام

مرز هوایی

بلیط هواپیما ایلام به تهران
بلیط هواپیما  مشهد به ایلام

ایرانشهر

OIZI

IHR

فرودگاه ایرانشهر

داخلیعسلویه


YEH

فرودگاه عسلویه

مرز هوایی

بلیط هواپیما عسلویه به تهران

عسلویه


PGU

فرودگاه خلیج فارس

مرز هوایی

بلیط هواپیما عسلویه به تهران
بلیط هواپیما تهران به عسلویه

بهرگان، (امام‌حسن)


IAQ

فرودگاه بهرگان

داخلیبم


BXR

فرودگاه بم

مرز هوایی


بلیط هواپیما تهران به بم

بندرعباس


BND

فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

بین‌المللی

بلیط هواپیما بندرعباس به تهران
بلیط هواپیما تهران به بندرعباس

بندرعباس


HDR

فرودگاه هوادریا
بندر لنگه


BDH

فرودگاه بندر لنگه

مرز هواییبندر ماهشهر

OIAM

MRX

فرودگاه بندر ماهشهر

داخلیبیرجند


XBJ

فرودگاه بیرجند

مرز هوایی

بلیط هواپیما بیرجند به تهران
بلیط هواپیما تهران به بیرجند

بجنورد


BJB

فرودگاه بجنورد

مرز هوایی

بلیط هواپیما بجنورد به تهران
بلیط هواپیما تهران به بجنورد

بوشهر

OIBB

BUZ

فرودگاه بوشهر

مرز هوایی

بلیط هواپیما بوشهر به تهران
بلیط هواپیما تهران به بوشهر

چابهار

OIZC

ZBR

فرودگاه کنارک

مرز هواییپارس‌آباد

OITP

PFQ

فرودگاه پارس‌آباد مغان

داخلیپیرانشهر

OITH

KHA

فرودگاه خانه

داخلیتبریز

OITT

TBZ

فرودگاه بین‌المللی تبریز (فرودگاه شهید مدنی)

بین‌المللی

بلیط هواپیما تبریز به تهران 
بلیط هواپیما تهران به تبریز

تهران

OIIE

IKA

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

بین‌المللیتهران

OIII

THR

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

بین‌المللی

بلیط هواپیما تهران به مشهد
بلیط هواپیما مشهد به تهران

جزیره تنب بزرگ

OIBX


فرودگاه تنب

داخلیجاسک

OIZJ


فرودگاه جاسک

داخلیجهرم

OISJ

JAR

فرودگاه جهرم

داخلیجیرفت

OIKJ

JYR

فرودگاه جیرفت

داخلیجم

OIBJ

KNR

فرودگاه توحید جم

اختصاصیجزیره خارگ

OIBQ

KHK

فرودگاه خارگ
خرم‌آباد

OICK

KHD

فرودگاه خرم‌آباد

داخلیخوی

OITK

KHY

فرودگاه خوی

داخلیداراب

OISD


فرودگاه داراب

داخلیدزفول

OIAD

DEF

فرودگاه دزفول

داخلی

بلیط هواپیما دزفول به تهرانبلیط هواپیما تهران به دزفول

رفسنجان

OIKR

RJN

فرودگاه رفسنجان

مرز هواییرامسر

OINR

RZR

فرودگاه رامسر

داخلی

بلیط هواپیما رامسر به تهرانبلیط هواپیما تهران به رامسر

رشت

OIGG

RAS

فرودگاه رشت

مرز هوایی

بلیط هواپیما رشت به تهرانبلیط هواپیما تهران به رشت

زابل

OIZB

ACZ

فرودگاه زابل

داخلیزاهدان

OIZH

ZAH

فرودگاه بین‌المللی زاهدان

بین‌المللی

بلیط هواپیما زاهدان به تهرانبلیط هواپیما تهران به زاهدان

زنجان

OITZ

JWN

فرودگاه زنجان

مرز هواییزرقان

OISO


فرودگاه زرقان
زرین‌شهر

OIFV


فرودگاه زرین‌شهر

داخلیسبزوار

OIMS

AFZ

فرودگاه سبزوار

مرز هوایی

بلیط هواپیما سبزوار به تهرانبلیط هواپیما تهران به سبزوار

سنندج

OICS

SDG

سنندج

مرز هوایی

بلیط هواپیما سنندج به تهرانبلیط هواپیما تهران به  سنندج

سرخس

OIMC

CKT

فرودگاه سرخس

داخلیسراوان

OIZS


فرودگاه سراوان

داخلیساری

OINZ

SRY

فرودگاه بین‌المللی دشت ناز ساری

مرز هواییسمنان

OIIS


فرودگاه سمنان

داخلیسیرجان

OIKY

SYJ

فرودگاه سیرجان

داخلیجزیره سیری

OIBS

SXI

فرودگاه جزیره سیری

داخلیشهرکرد

OIFS

CQD

فرودگاه شهرکرد

مرز هوایی

بلیط هواپیما شهرکرد به تهرانبلیط هواپیما تهران شهرکرد

شاهرود

OIMJ


فرودگاه بین‌المللی شاهرود

مرز هواییشیراز

OISS

SYZ

فرودگاه بین‌المللی شیراز (فرودگاه شهید دستغیب)

بین‌المللی

بلیط هواپیما شیراز به تهرانبلیط هواپیما تهران شیراز

طبس

OIMT

TCX

فرودگاه طبس

داخلیفسا

OISF

FAZ

فرودگاه فسا

داخلیقزوین

OIIK

GZW

فرودگاه قزوین

داخلیقزوین

OIIA


فرودگاه آزادی قزوین

داخلیجزیره قشم

OIKQ

GSM

فرودگاه دیرستان

بین‌المللیکرج

OIIP


فرودگاه بین‌المللی پیام

بین‌المللیکرمان

OIKK

KER

فرودگاه بین‌المللی کرمانالگو:(فرودگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)

مرز هوایی

بلیط هواپیما کرمان به تهرانبلیط هواپیما تهران کرمان

کرمانشاه

OICC

KSH

فرودگاه کرمانشاه

مرز هوایی

بلیط هواپیما کرمانشاه به تهرانبلیط هواپیما تهران به کرمانشاه

کلاله

OINE

KLM

فرودگاه کلاله

داخلیجزیره کیش

OIBK

KIH

فرودگاه بین‌المللی کیش

بین‌المللی

بلیط هواپیما جزیره کیش به تهرانبلیط هواپیما تهران به جزیزه کیش

گچساران

OIAH

GCH

فرودگاه گچساران

داخلیگرگان

OING

GBT

فرودگاه گرگان

مرز هوایی

بلیط هواپیما گرگان به تهرانبلیط هواپیما تهران به گرگان

لامرد

OISR

LFM

فرودگاه لامرد

مرز هوایی

بلیط هواپیما لامرد به تهرانبلیط هواپیما تهران به لامرد

لارستان

OISL

LRR

فرودگاه بین‌المللی لارستان

بین‌المللیجزیره لاوان

OIBV

LVP

فرودگاه لاوان

داخلیماکو

OITU


فرودگاه ماکو

داخلیمنظریه (اصفهان)

OIIC


فرودگاه کوشک نصرت
مراغه

OITM

ACP

فرودگاه سهند

داخلیمشهد

OIMM

MHD

فرودگاه بین‌المللی مشهد (فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد)

بین‌المللی

بلیط هواپیما مشهد به تهرانبلیط هواپیما تهران به مشهد

مسجدسلیمان

OIAI


فرودگاه مسجد سلیمان(فرودگاه شهید آسیایی)

داخلینوشهر

OINN

NSH

فرودگاه نوشهر

داخلیهمدان

OIHH

HDM

فرودگاه همدان

بین‌المللییاسوج

OISY

YES

فرودگاه یاسوج

داخلی

بلیط هواپیما یاسوج به تهرانبلیط هواپیما تهران به یاسوج

یزد

OIYY

AZD

فرودگاه یزد (فرودگاه شهید صدوقی)

مرز هوایی

بلیط هواپیما یزد به تهرانبلیط هواپیما تهران به یزد